Helse, omsorg og livskvalitet

Fet MDG mener eldreomsorg er et offentlig ansvar, men er åpne for at private aktører kan gi et supplerende tilbud, så lenge de forholder seg til gjeldende tariffavtaler for sine ansatte, har god  bemanning og har konkrete mål om trivsel for beboerne, framfor egen lønnsomhet.

Nye sykehjem bør bygges i tilknytning til nærmiljøet, helst med sosiale arenaer som bibliotek og kafé i samme bygning og nærhet til grøntarealer som park eller skog. Vi støtter tiltak som samarbeid mellom eldresentre, sykehjem og barnehager, hvor barn og eldre kan gledes av samvær med hverandre. Eldre og pleietrengende skal, så langt det lar seg gjøre, kunne velge hvor de vil bo og hva slags hjelp de ønsker. Kommunen bør stille til rådighet et bredt spekter av tilbud, og støtte eldre som ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig. Eldre med ektefelle/samboer som ønsker å bo sammen etter at de har flyttet til sykehjem, må ha rett til dette. Det må legges til rette for at eldre som bor på institusjoner  kan ha kontakt med dyr (f.eks. hunder, katter, høner, kaniner).

Mange med nedsatt funksjonsevne blir lett isolert. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig verktøy for å få flere i arbeid og aktivitet i fritiden.

Fet MDG vil:

  • Støtte arbeidet for fysisk aktivitet i nærmiljøet for alle aldersgrupper.
  • Styrke det psykiske helsevernet og støttetiltak til pårørende.
  • Sikre tilstrekkelig antall sykehjemsplasser.
  • Velge ideelle og ikke-kommersielle foretak hvis sykehjem konkurranseutsettes.
  • Støtte frivillig arbeid i helse- og omsorgsektoren.
  • Støtte opp om og videreutvikle Frivillighetssentralen.
  • Legge til rette for å ta imot flere flyktninger i kommunen.