Folkehelse, idrett, friluftsliv og naturvern

Miljøpartiet De Grønnes viktigste mål i folkehelsepolitikken er forebygging i videste forstand. En lang rekke helseproblemer henger sammen med usunn mat, inaktivitet, dårlig fysisk miljø ute og inne, samt sosiale forskjeller. Økologisk mat, bilfrie byer og tilrettelegging for fysisk aktivitet er eksempler på helsepolitiske grønne grep. I skolen vil bygging av selvfølelse og trygghet, blant annet gjennom opplæring i konfliktløsning, kunne forebygge ulike psykiske problemer og voldsbruk.

 

Gode muligheter for mosjon og friluftsliv bedrer folkehelsen. Nærhet til natur og mulighetene for spontant friluftsliv og uorganiserte aktiviteter i grønne omgivelser, er viktig ikke bare for barn og voksnes trivsel, men også for vår helse. Det er tilsvarende gunstig med et bosetningsmønster og en livsstil hvor vi i stor grad velger gange og sykkel til daglige gjøremål og aktiviteter.

 

Fet kommune må i større grad bygge opp et stinett for alle brukere av naturen som gjør det enkelt og greit å velge Fetmarka som friluftsområde.

 

Uberørt natur og grønne områder er en viktig kilde til glede, fysisk utfoldelse, stillhet, ettertenksomhet og inspirasjon til et mangfold av kulturuttrykk. Fet MDG vil ha overvåkning og god forvaltning av våre naturreservater. Vi vil gå imot utvidelser av motorisert ferdsel i utmark.

 

Leirelvsletta må få vernestatus som et sammenhengende verneområde med enkle og forståelige grenser, med tilknytning til Nordre Øyeren naturreservat.

 

Samfunnet må legges tilrette slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta på egne premisser og ha mulighet til å bruke sine ressurser til eget og samfunnets beste. Utforming av offentlige bygninger, gateplan, kulturminneområder o.l. må ha universell utforming, slik at de er tilgjengelige for alle.

 

Vi vil styrke samarbeidet mellom somatisk og psykiatrisk medisin, og mellom etablert medisin og komplementære behandlingsformer.

 

Et bredt utvalg av muligheter innenfor idretten er viktig for at alle skal kunne finne sin form for mosjon og aktivitet som passer best. Det er viktig at det finnes et mangfold av idrettslag og foreninger, samt gode muligheter for ikke-organisert mosjon og lek. Alle skal ha mulighet for å drive med idrett, uavhengig av økonomi og hvor vi bor i kommunen.

 

Fet MDG vil:

  • Ikke tillate snøscooterkjøring eller ATV-kjøring i utmark, bortsett fra til nyttebruk etter søknad.
  • Arbeide for et nytt naturreservat på Leirelvsletta som er større enn Fylkesmannens opprinnelige forslag.
  • Arbeide for at Fetmarka, skogsområdet mellom Fet, Sørum og Aurskog-Høland, får planstatus som frilufts- og rekreasjonsområde.
  • Arbeide for at Asakmarka ved Garderåsen, skogsområdet mellom Fet, Sørum og Skedsmo, blir avsatt som friluftsområde.
  • Prioritere oppgradering av turstier i kommunen og at adkomsten til friluftsområdene skal skje med sykkel, ski eller gange.
  • Prioritere at demningene ved Heia, Varsjøen og Hvalstjern blir forskriftsmessig reparert og vedlikeholdt.
  • Støtte det frivillige idrettsarbeidet og Idrettsrådet som et koordinerende råd for alle former for organisert  fysisk aktivitet i kommunen.