Kommunal planstrategi 2016 – 2020: Uttalelse til formannskapets forslag

Kommentarene og forslagene knyttes til hovedkapittel 2 med de enkelte underavsnitt og til hovedkapittel 3 med oppsummering for kommuneplanen og med forslag til andre prioriterte planer.

Befolkningsutvikling (2.1):

MDG ønsker å holde befolkningsutviklingen på et lavt nivå, ca. 1 – 1,5 % pr. år. Vi mener komponentene bak befolkningsvekst i stor grad lar seg styre politisk. Et slikt vekstnivå kan sikre gode sosiale tjenester og kravene til ny infrastruktur.

Tettstedsutvikling (2.2):

I Regional plan for areal og transport skal utbygging prioriteres i kommunens tettsted, Fetsund. Dette forutsetter at dyrka mark ikke blir brukt til utbyggingsarealer og at kollektivtilbudene utvides. I dag blir Fetsund i for liten grad brukt som stoppested for bussrutene. Disse korresponderer dermed ikke med togrutene. Fetsund er derfor ikke et kollektivknutepunkt.

Stasjonene på Kongsvingerbanen må opprettholdes. Utbygging rundt Svingen stasjon er riktig, men området har ikke større enhetlige arealer til rådighet. Utbyggingen kommer i konflikt med dyrka mark og naturlandskap (raviner og elvelandskap).

Sentrumsområdet mangler i dag et sammenhengende gang- og sykkelveinett med boligområdene rundt. Fetsund sentrum er i altfor stor grad preget av bilparkering og trafikk til å kunne bli et hyggelig sentrumsområde for befolkningen.

Arealforvaltning (2.3):

Dette kapittelet om arealforvaltning dreier seg så og si bare om eksisterende og fremtidige boligarealer. Dette er etter vår mening en altfor snever innretting mot arealbruk. Fet MDG mener dagens totale arealbruk truer dyrka mark og dermed evnen til å brødfø fremtidige generasjoner. Det truer naturområdene slik at grunnlaget for det biologiske mangfoldet svekkes og naturressurser som bl.a. rent vann og ren luft. Kommunens planstrategi for arealbruk må ta opp i seg alle disse utfordringene.

Vi ser at kommunens Landbruksplan er fra 2003 og er foreslått revidert i 2017-2018. Vi foreslår at denne planen revideres fra 2017 og at den omfattes og utvides til alle områder knyttet til forvaltning av kommunens naturressurser. Denne kan omfatte:

 • Naturarealer (N i LNFR-områder): Sikring av områder til rene naturarealer for å opprettholde biologisk mangfold og landskapstyper: gammelskog, myrer, elvelandskap og raviner. Her er en ravineplan det som raskest må prioriteres. Oversikt over rødlistede arter og naturtyper kan legges inn og eventuelle planer for bekjempelse av svartelistede arter.
 • Sikre naturområdene utenfor reservatene våre. Fet kommune har viktige naturarealer som ligger utenfor de nasjonalt vernede naturreservatene og som ikke er dokumentert med kartlegginger.
 • Kartfeste hovedområder for friluftsliv, som badeplasser, turstier og ski- og sykkelløyper.
 • Vann- og vassdragsforvaltning: Sikre tilgjengelighet til vann og vassdrag og synlighet i landskapet. Planer for sikker vannforsyning til befolkningen. Sikre rent vann i vassdragene i henhold til EU-direktivet og vannmiljøarbeidet. Videre planer for våre to vannområder, Nitelva/Leira og Øyeren. Planer for å kunne håndtere fremtidig ekstremnedbør som følge av klimaendringer.
 • Masseforvaltning: Masse som stein, grus og sand er naturressurser som ikke er fornybare. Vi må sikre at verdifull masse ikke overforbrukes. I tillegg er det et sterkt press for arealer både til permanent og midlertidig deponering av overskuddsmasser fra anleggsvirksomhet osv. Dette må planfestes. Det samme gjelder for snødeponering.
 • Landbruksarealer: Hvordan opprettholde varierte dyrkningsarealer? Planer for beitedyr og beitearealer. Opprettholdelse av dyrehold og dyrevelferd i landbruket i Fet. Stimulere til økologisk landbruk i Fet kommune. Planer for alternativ produksjon som frukt, grønnsaker og bier/honning for et lokalmarked. Stimulering til produksjon av kortreist mat.
 • Skogbruk: Planer for Fet kommunes egen forvaltning av kommuneskogen. Bærekraftig forvalting av skogressurser. Planlegging av skogsbilveier.
 • Fiske- og viltforvaltning: Planer for bærekraftig uttak. Strategi for viltforvaltning (foreslått revidert fra 2017) inngår dermed i naturressursforvaltningen.

Denne gjennomgangen mener vi viser at det er mulig å knytte flere gamle strategiplaner sammen med nye områder som vil gi mer helhetlige planer.

Klima og energi (2.5):

Den korte teksten i dette kapittelet viser at arbeidet etter forrige energi- og klimaplan fra 2011 har kommet svært kort. Vi mangler oppsummering av arbeidet og trenger en klimarapport. Ingen sektorer eller enheter er oppsummert med tallmateriale.

Klimasituasjonen er svært alvorlig. Det er svært viktig at Norge når Parisavtalens mål om å redusere våre klimagassutslipp slik at temperaturøkningen på jorda ikke overstiger 2 grader, men helst ikke mer enn 1,5 for å unngå store endringer. Hvis ikke, vil vi oppleve enorme konsekvenser i form av ekstremvær, tap av arter, økt utrygghet og sannsynligvis store flykningestrømmer. MDG mener det også er et kommunalt ansvar å redusere klimagassutslippene lokalt i samsvar med målene i Parisavtalen.

Det haster mest med å revidere og sette en ny Energi- og klimaplan ut i livet. Dette mener vi må være prioritet nr. 1 i Fet kommune. Klimaplanen må være konkret på det området hvor vi har kommet kortest, dvs. på samferdsel og infrastruktur. Her må personreisene over på kollektivreiser og kommunen må legge til rette for en fossilfri transportsektor. En ny Energi- og klimaplan må i større grad være styrende for andre planområder i kommunen.

Natur, kulturmiljø og landskap (2.7):

Vårt forslag er at dette området dekkes gjennom en større plan for forvaltning av naturressurser (se punktet om arealforvaltning). Områdene kulturminner og kulturmiljøer opprettholdes som egen plan, jf. ny plan som er under utarbeidelse.

Kommuneplan (3.1):

MDG mener en revidering av eksisterende kommuneplan med større vekt på bærekraft, klimamål og behovet for et grønt skifte, er nødvendig. Vi ønsker at dette forslaget får tilslutning fra et politisk flertall. Et minimum er en revidering av arealdelen av kommuneplanen, slik rådmannen foreslår.

Temaplaner (3.2):

 • Kommunedelplan Energi og klima prioriteres.
 • Ny plan for Naturressursforvaltning prioriteres.
 • Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet mener vi ikke er avsluttet i flg. vedtak i kommunestyret i 2016: «Administrasjonen skal orientere om arbeidet med områdene friluftsliv og fysisk aktivitet slik at det kan innarbeidet i planen.»
 • Landbruksplan: Se Naturressursforvaltning.
 • Hovedplan for Trafikksikring prioriteres. Denne planen må inneholde tiltak for å øke tilretteleggingen og trafikksikkerheten for gående og syklende trafikanter.
 • For Fet Miljøpartiet De Grønne,

  Mette Sperre