Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for luftsportsenter på Krokstad, Sørum kommune

Fet Miljøpartiet De Grønne (MDG) har fulgt saken fra den ble presentert av pressen sommeren 2017, med foreløpig planbehandling i Sørum kommune og åpent informasjonsmøte med Norges Luftsportforbund (NLF) på rådhuset i Sørum. Vi har også fulgt debatten i sosiale medier og  lokalpressen etter varslingsvedtaket.

 

Vi henstiller til Sørum kommune og NLF å ikke gå videre med denne planprosessen. Tiltaket vil medføre store negative konsekvenser for befolkningen i Sørum, Fet og Aurskog-Høland kommuner, samt for store befolkningsgrupper på Nedre Romerike. Områdene og arealene som blir beslaglagt her, er et stort og sammenhengende friluft- og rekreasjonsområde. Vi befinner oss i de østre delene av det som blir kalt Fet-marka. Området har i tillegg store naturverdier.

 

Når hensikten med reguleringsplanarbeidet er å utvikle detaljplangrunnlaget for et nasjonalt hovedanlegg for allmennfly-virksomhet, modellflyging, seilflyging og annen luftsport, med tilhørende verkstedvirksomhet, serveringssted og publikumsarena, blir inngrepene for omfattende i disse store naturområdene. En rullebane på 1.000 m i kupert skogsterreng, vil medføre altfor store irreversible inngrep med alle typer infrastruktur.

 

En konsekvensutredning vil helt sikkert avdekke svært mange av de negative sidene ved dette prosjektet. Men disse kjenner vi allerede nå på et overordnet nivå. Det er bortkastet tid og penger å bruke på et så usikkert prosjekt. Vi viser her til den uttalelsen som ble vedtatt i kommunestyret i Fet den 30.10.2017 og som allerede der viste et klart flertall mot å gå videre med dette tiltaket i Sørum.

 

Et hovedanlegg av denne størrelsen mener vi skulle vært behandlet i en regional plansammenheng.  I saksdokumentet fra Sørum kommune sies det at tiltaket ikke bryter med Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus fordi tiltaket ligger utenfor områder der «vern skal gå foran vekst». At ikke dette området har høyere verdi som friluftsområde og naturområde i denne planen er en stor svakhet. Det kan like gjerne sies at tiltaket ikke er i samsvar med regionale planer.

 

I den gjeldende kommuneplanen for Sørum (2015-2017) er arealene bare foreløpig båndlagte, men fortsatt LNF-områder. Kommunen bør ikke starte dette planarbeidet før arealene eventuelt er godkjente for utbyggingsformål i ny kommuneplan.

 

Et enstemmig Storting ba i juni 2017 Regjeringen legge fram en sak om permanent løsning på småflyplassituasjonen i Oslo-området. Regjeringen bør få legge frem dette før Sørum kommune fortsetter planarbeidet med luftsportsenteret.

For Fet Miljøpartiet De Grønne 1. november 2017

 

Mette Sperre                                      Gabriel Kielland

8. november, 2017