Avfall som ressurs

Dagens høye forbruk er ikke bærekraftig. Vi produserer altfor mye avfall. MDG mener at avfallet er en ressurs som må gjenbrukes eller inngå i nye råvarekretsløp. Avfall kan også bli energikilde eller jordforbedringsmiddel.
Romerike Avfallsforeldling IKS (ROAF) har vært gjennom en periode med nybygging og store investeringer. De nye sorteringssystemene må gjennom en fase med innkjøring før det blir satt inn nye tiltak. Det er viktig å evaluere erfaringene med plast i restavfallet, utsortering i anlegget og videresalg i ulike plastkomponenter.

Fet MDG vil at:

  • Egen kompostering av matavfall må påskjønnes av ROAF. De abonnentene som kjøper og bruker egen godkjent kompostbinge for varmkompostering på egen eiendom må få redusert det kommunale avfallsgebyret.
  • Åpningstidene på gjenbruksstasjonen på Heia må  utvides.
  • ROAF må gjennomføre prøveprosjekt med henting av glass og metall i husholdningene fra særskilte husholdningsbeholdere.
  • ROAF utreder muligheter for henteordninger for større avfallsmengder fra husholdninger (byggeavfall, møbler, osv.), samt utleieordninger for biltilhengere. Det er ikke alle husholdninger som disponerer privatbil eller tilhengere for transport av avfall til gjenbruksstasjonene.