Arealplan og utvikling av Fetsund tettsted

Fetsund sentrum er i dag preget av biltrafikk, parkeringsplasser og et kaotisk trafikkmønster. Det er mangel på sammenhengende fortau og logisk anlagte overgangsfelt for fotgjengere. I Fetsund sentrum må arealene til parkering begrenses dersom det skal bli et trivelig sentrumsområde å ferdes i for gående og syklende. I dag er sentrum også skjemmet av unødig mye reklameplakater som forsøpler det visuelle miljøet og som i tillegg distraherer trafikantene.

 

Grøntarealene på Stasjonsstranda og videre mot Fetsund Lenser er gode og populære sentrumsområder  Vi vil også utvide grøntområdet inn i Fetsund sentrum, med steder å sitte ned og steder å treffes utendørs. Potensialet er godt. Det må prioriteres å videreføre en turvei fra sentrum mot nord langs Glommas bredd.  

 

Befolkningsveksten for kommunen totalt må aktivt begrenses til 1 – 1,5% årlig vekst. Omsatt til nybygde boliger tilsvarer dette maksimalt 40 nye boenheter per år. Boligene må i all hovedsak bygges sentrumsnært, med kort avstand til kollektivnettet.