Landbruk og naturbruk

I Fet produseres det hovedsakelig korn, fôr, storfekjøtt, melk, egg og noe svinekjøtt. Det er økende interesse for å kjøpe lokalprodusert mat og et voksende marked for en mer variert matproduksjon. Det bør igjen være mulig å kjøpe poteter, grønnsaker, frukt og bær som er dyrket lokalt. Ekte matsikkerhet, bevissthet om hvor maten kommer fra og bevaring av den dyrebare matjorda, må komme høyt opp på prioriteringslista i kommunen.

Fet kommune er en stor skogeier med 18.000 dekar skog. Vi mener at Fet kommune som skogeier må forvalte skogen bærekraftig, gjennom skånsom avvirkning og sørge for at skogen binder mer CO2.

Kommunen skal sørge for en bærekraftig vilt- og fiskeforvaltning.

Fet MDG vil:

  • Ha klare retningslinjer om plukkhogst og økologisk bærekraftig drift i skogbruket.
  • Arbeide mot giftsprøyting og minimal avhengighet av kunstgjødsel i landbruket.
    Fremme og oppmuntre det lokale landbruket til å starte andelslandbruk.
  • Legge til rette for å gjenoppta frukt- og grønnsakdyrking i Fet, slik at dette kan forsyne et lokalmarked.
  • Sterkt oppmuntre grunneiere i Nordre Øyeren naturreservat til økologisk landbruk eller drift med redusert bruk av kunstgjødsel.
  • Forhindre høstpløying i utsatte områder som kan gi avrenning til vassdrag.
  • Støtte et større innslag av variert og småskala dyrehold i landbruket.
  • Utvide Landbruksnemnda med oppgaver som matsikkerhet, lokal matproduksjon. økologiske metoder og utvidet bruk av naturgjødsel i landbrukets kretsløp.
  • Sikre de store rovdyrene i Fet kommune leveområder og levedyktige genetiske stammer. Arbeide for aksept for de store rovdyrene i våre nærområder.