Uttalelse fra Fet Miljøpartiet De Grønne (Fet MDG) om budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 for Fet kommune

MDGs mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Dermed må økonomien underlegges økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn er en forutsetning for å nå målet vårt.
Det materielle forbruket og beslag av arealer er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner og true fred, velferd, liv og helse samt naturens balanse, både globalt og nasjonalt. Det er i lokalsamfunnene vi lever våre liv og det er her all politikk skal få sin konkrete utforming. Fet MDG vil derfor legge til grunn verdier som måtehold, bærekraft, forebygging og vedlikehold i sitt kommunalpolitiske arbeid.

• Manglende økonomisk bærekraft:

Forslaget til budsjettet for Fet kommune for 2015 er usedvanelig stramt og har samme innretning som 2014-budsjettet. Rådmannen tar ikke midler fra disposisjonsfondet som er på ca 29 mill. ved inngangen av året. Derfor må så og si alle nye investeringer finansieres med lånte midler, 99 % fra lånt kapital og kun 1 % fra egenkapital (ikke medregnet vann/avløp). Når det i 2015 skal lånes nye 111 mill. kr og i hele fireårsperioden nye 239 mill. kr, forteller dette alt om hvordan kommunen binder seg til høye rente- og avdragskostnader i mange, mange år fremover.
Fet kommune bruker en høy andel av driftsinntektene til å betale renter og avdrag (5,9 % i 2014). I følge rådmannen er dette langt over andre kommuner i Akershus (4,1 % i 2013) og ellers i landet (3,6 % i 2013). Rådmannen legger til grunn dagens overføringer fra staten i frie inntekter, og håper at inntektene vil øke med økt befolkning. Fet MDG mener at Fet kommunes gjeld ikke kan forsatte å øke til 8 % av driftsinntektene i 2018.
Kommunens handlekraft blir svekket år for år. Nålevende generasjon i kommunen lever over evne og flytter kostnadene og problemene over på kommende generasjoner. Det politiske flertallet i Fet fører en økonomisk politikk som ikke er bærekraftig. Dette er en uansvarlig økonomisk politikk. Innbyggernes skattepenger som er innbetalt til kommunen og staten, brukes i økende grad til å betjene lån med renter til finansnæringen, med tilsvarende mindre til innbyggernes velferd. Statens overføringene fra den nye blå-blå regjeringa strekker heller ikke til i vår kommune.
Fet kommune kan ikke skylde på at de har mistet en vesentlig skatteyter i 2014 (minus 10 mill. kr). Blant annet vil den nylig vedtatte eiendomskatten gi fulle inntekter med 17 mill.kr. i 2015.

• Befolkningsvekst og tilflytning.

Prognosene fra SSB sier at Fet kommune vil ha en befolkningsvekst på ca 1,7 % i årene fremover. Dette tallet kan synes lite, men er i realiteten en sterk vekst med dobling av folketallet på førti år. Fet MDG mener befolkningsveksten må styres politisk og ikke overstige prognosen for landsgjennomsnittet på 1,3 % i årene fremover. Innbyggertilskuddet fra staten vil øke noe med høyere innbyggertall, det samme gjør skatteinntektene. Men dette veier ikke opp for de store økningene i utgifter til infrastruktur, eldreomsorg, helse, skole og oppvekst et økt innbyggertall medfører.

• Ansvarsområdene.

Adminstrasjonen ved rådmannen skjærer likt på alle ansvarsområder og skjermer dermed politikerne fra å ta konkrete politiske verdivalg i budsjettbehandlingen. Alle områder får i realiteten nedskjæringer når det ikke tas høye for pris- og lønnsøkninger. Dette står selvfølgelig ekstra hardt ut i de sektorene som er mest arbeidsintensive, f.eks. pleie- og omsorgssektoren og undervisningssektoren.
Fet MDG foreslår disse endringene:

DRIFTSOMRÅDENE

– Politisk ledelse: Vergemålsreformen (overformynderiet) reduserte kommunens kostnader fra 2014. Fet MDG vil redusere budsjettet for kommunestyret, formannskapet, styrer, råd og utvalg. Vi ber rådmannen gå kritisk igjennom styrer-, råds- og utvalgskostnadene, samt lønn- og godtgjørelser til kommunestyret og formannskapet. Tidligere vedtak om honorarer må fravikes. Ansvarsområdet reduseres med kr 500.000
-Kommunereformen: Med de svake statlige rammevilkårene bør ikke Fet kommune bruke kr 200.000 av egne midler til å utrede kommunesammenslåing. Posten bør fjernes fra budsjettet.

Inndratte midler bør fordeles som følger:

– Barnehagene og SFO: SFO og barnehagene må opprettholde sine budsjetter slik at det er mulig å holde åpent i ferier som i 2014.
– Skolehelsetjeneste: Rådmannen må sette av midler til å følge opp regjeringens føringer om satsing på skolehelsetjenesten. Midler til dette skal ligge i innbyggertilskuddet fra staten og må gjennomføres i Fet kommune.

INVESTERINGER

– Kommunale bygg: Investeringsområdet kommunale bygg er budsjettert omtrent med en dobling sammenlignet med 2014-budsjettet. Mye av denne økningen skyldes Tienbråten barnehage som er under bygging, men posten er også i handlingsplanen budsjettert høyt sammenlignet med dagens tall. Når vi vet at disse investeringene er lånefinansiert, er det uansvarlig budsjettering med et slikt høyt investeringstempo.
Rehabilitering av kommunale bygg er viktig og nødvendig. Det samme gjelder foreslåtte ENØK-tiltak
– Grunnerverv: Det er budsjettert med kjøp av tomtegrunn til ny idrettshall i Garderåsen til Fet Idrettslag med 30 mill. kr over to år. Fet MDG mener denne investeringen ikke kan tas nå og må skyves fram i tid i handlingsplanen.
– Reparasjon av Heiadammen: Kommunen må gå inn med midler til sikring av vannstanden i Heiadammen. Dette er et viktig tiltak for friluftsliv og folkehelse og kommer hele befolkningen til gode. Dette er et forslag til en ny post i budsjettet med kr 500.000 for 2015, totalt 2 mill. kr for perioden 2015-2018.
– Kommunale veier: Trafikksikkerhet i lokalmiljøene må prioriteres for å øke andelen syklende og gående, særlig der barn og unge ferdes:
Anlegg av fortau langs Nedrumsveien og Lundveien ser ut til å være lagt «på is» i budsjettet. Dette er sterkt beklagelig.
Anlegg av gangvei langs Løkenveien må starte i 2015 med forsering av anleggsperioden Sikring av denne skoleveien haster.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunale avgifter øker kraftig og langt mer enn prisstigningen. De store investeringskostnadene i VAR-anlegg, dimensjonerer og forskutterer en utbygging som vil gi en altfor stor befolkningsvekst etter MDG sin mening. En familie i Fet med ett barn i barnehage og ett barn i SFO, hus og kommunale avgifter, vil oppleve en formidabel økning i sine tjenestepriser og kommunale utgifter. Er det virkelig rettferdig at barnefamiliene i Fet skal bære kostnaden for disse politiske prioriteringene?

Fetsund, 3. desember 2014

For Fet MDG
Gabriel Kielland og Mette Sperre