Innspill til kommuneplanen 2014 – 2016

kommuneplanforslaget

 • De åpne kommuneplanmøtene var vellykkede. Nå gjenstår det å omformulere kommuneplanens mål.
 •  

 • Planforslaget tar ikke hensyn til klimagassutslipp eller forventet klimautvikling.
 •  

 • Det er flere uløste oppgaver ved forvaltningen av det biologiske mangfoldet:
   

  • Vannveien Varsjøen, Hvalstjern og Heia med Varåa og dammer er et kommunalt ansvar. Kommunen må få sikret dammene.
  • Sammenhengende natur- og friluftsområder må avsettes for både egne og andres kommuners innbyggere.
  • Ravinelandskapet må dokumenteres og registreres.
  • Landarealer og randsoner langs Øyeren og Nordre Øyeren naturreservat må sikres mot inngrep.
  • Landbruksarealene må opprettholdes til matproduksjon.

 

Les hele høringsinnspillet her