Utvikling av Fet som grønn kommune

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi ønsker å skape en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper:

 

  • solidaritet med andre mennesker,
  • solidaritet med framtidige generasjoner og
  • solidaritet med dyr og natur.

 

Grønn politikk er basert på solidaritet mellom alle som lever i dag, både i Norge og over hele jorden, samt for framtidige generasjoner. Dagens rådende politikk fører til økende global ulikhet, som igjen fører til økt ustabilitet, ufred og nød. Samtidig baserer dagens tilsynelatende velstand seg på utarming av naturressurser, utrydding av dyrearter og annet biologisk mangfold. Generasjoner som kommer etter oss må bære tapet.

Fet MDG legger vekt på enkeltindividets frihet og ansvar, likestilling mellom kjønnene, og arbeider mot diskriminering.

Omstillingen til et grønt samfunn vil utnytte vår erfaring og viten om naturressurser og økologiske sammenhenger. Det krever nye investeringer i miljøteknologi, forskning og nyetablering av arbeidsplasser, samt en mer rettferdig verdensorden. Livskvalitet er viktigere enn kortsiktig materielt forbruk.

De alvorlige  klimaendringene gjør det helt nødvendig å legge om til et grønnere samfunn. Rovdriften på ikke-fornybare ressurser som olje, kull og gass, sammen med en uhemmet avfallsproduksjon, er symptomer på en dyp ubalanse i samfunnet. Alt på jorden henger sammen. Fet MDG vil utfordre et politisk system basert på dagens kortsiktige økonomiske perspektiv.

En videre materiell vekst som forutsatt i forrige regjeringens “Perspektivmelding 2013” (Stortingsmelding 12/2013 ) vil ødelegge miljøet og legge beslag på viktige ressurser uten at livene bedres for folk flest. MDG vil legge vekt på det som gir livskvalitet uten økt materielt forbruk, ikke minst det å ha et liv hvor vi har tid til selve livet. Blant annet mener vi at veksten i produktivitet i samfunnet vårt i større grad må tas ut som lengre ferier eller kortere arbeidsdager, enn som økte private inntekter.

Samspillet mellom mennesker, biologisk mangfold og naturressurser skal ha fokus for Fet MDG`s politikk. Vi vil utvikle dagens landbruk og bevare grønne lunger. Vi vil ta vare på de kvalitetene som innbyggerne i Fet kommune setter høyt, inkludert en variert og frodig natur. Flest mulig vitale tilbud bør være innen rimelig gangavstand, eller med rask og enkel kollektivforbindelse, slik at behovet for daglig transport eller bilkjøring blir redusert mest mulig. Fet skal ikke utvikles til forstad, soveby, gjennomfartsåre eller innfartsparkering for storbyen Oslo, mens vi lar natur og biologisk mangfold ødelegges og bygges ned. Vi vil ta vare på den naturen som finnes, og vi må finne måter å bygge sentrumsnært med grønne kvaliteter.

Grønne og gode omgivelser er viktige for folks helse. Helse og trivsel, både fysisk og psykisk, påvirkes av hvordan vi lever og bor. Vi vil utvikle helsebringende samfunn, som er gode å

vokse opp i og leve i, både for gammel og ung. Det må finnes gode naturlige møtesteder for folk.

Kommunen har anledning til å gå foran når det gjelder bruk av ressurser og energiforbruk. I den daglige driften, ved innkjøp av varer og tjenester, vil vi at kommunen skal være bevisst sin påvirkning og ta valg til det beste for miljøet, klima, mennesker og dyr, både lokalt og i andre deler av verden.

Fet kommune må raskest mulig arbeide for å sikre ekte klimanøytralitet. Dette vil si at utslippene av klimagasser balanserer med meropptak av karbon i skog og jordsmonn. Dette kan oppnåes ved energiøkonomisering, samarbeid med private og offentlige aktører, bruk av lavutslippsteknologi for transport og kjøp av strøm som er 100 % fornybar. Kommunen må helst bygge etter aktivhus-standard og oppgradere eksisterende bygningsmasse med hensyn på enøk-tiltak. Den foreliggende klimaplanen må brukes aktivt som premiss for kommunens totale virksomhet og investeringer.