Energi- og klimaplan

Hensynet til klimaet må være tydelig og overordnet i kommunens virksomheter og aktiviteter. MDG vil binde seg til å få beregnet  klimakonsekvensene ved alle tiltak, prosjekter, utbygginger og arealdisponeringer som det skal fattes vedtak om i Fet kommune.

 

Den nåværende klimaplanen er utilstrekkelig for å møte de påviste klimautfordringene som alle norske kommuner må være med å løse. Fet kommune må legge fram et samlet CO2-regnskap der både utslipp fra veitrafikk, stasjonær forbrenning (oppvarming av bygg), industriutslipp, landbruksvirksomhet  og naturlig binding i skog inngår. Fet MDG vil jobbe for at kommunen blir reelt klimanøytral uten bruk av kvotesystemet.