Uttalelse til Fet kommunes budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Fet MDG er ikke representert i kommunestyret i Fet, men velger likevel og komme med en uttalelse til neste års budsjett og økonomiplan 2014-2017 for kommunen. Konsekvensen av forslagene vil være alvorlige og merkbare i mange år framover.

MDGs mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Dermed må økonomien underlegges økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn er en forutsetning for å nå målet vårt.

Det materielle forbruket og beslag av arealer er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner og true fred, velferd, liv og helse samt naturens balanse. Fet MDG vil derfor legge til grunn verdier som måtehold, bærekraft, forebygging og vedlikehold i sitt kommunalpolitiske arbeid.

1. Økonomisk bærekraft:

Fet kommune bruker en høy andel av driftsinntektene til å betale renter og avdrag (7 % i 2013). I følge rådmannen er dette langt over andre kommuner i Akershus(4,7 % i 2012) og ellers i landet (3,8 % i 2012). Fet kommunes gjeld skal forsatt øke. Dette svekker kommunens handlingsrom, gjør at nålevende generasjoner i kommunen lever over evne og dytter kostnadene og løsningene på disse problemene over på kommende generasjoner. Vi fører en økonomisk politikk som ikke er bærekraftig, dette er ”amerikanisering”. Rådmannen har foreslått å øke netto lånegjeld (minus for Husbanken og vann/avløp) fra 543 mill. i 2013, til 569 mill i 2014 og til hele 746 mill i 2017. Dette er en uansvarlig økonomisk politikk. Innbyggernes skattepenger brukes i økende grad til å betjene finansnæringen, med tilsvarende mindre til folks velferd.

2. Befolkningsvekst og tilflytning.

Prognosene fra SSB sier at Fet kommune vil ha en befolkningsvekst på ca 1,7 % i årene fremover. Dette tallet kan synes lite, men er i realiteten en sterk vekst med dobling av folketallet på førti år. Fet MDG mener befolkningsveksten må styres politisk og i hvert fall ikke overstige prognosen for landsgjennomsnittet på 1,3 % i årene fremover. Rådmannen legger til grunn dagens overføringer fra staten i frie inntekter, selv om håpet er at inntektene vil øke i takt med økt befolkning. Vi støtter nøkternhet. Utgiftene til infrastruktur, skole og oppvekst vil også øke sterkt med økt befolkning.

3. Ansvarsområdene.

Fet MDG vil skjerme ansvarsområdene ”Undervisning og oppvekst”, ”Helse og omsorg” og ”Samfunn og miljø”, samt ”Kultur” fra nedskjæringer i budsjettet. Vi ser derimot kritisk på budsjettpostene under ”Politikk og administrasjon” og ”Investeringer”. Her foreslår vi endringer:

Disse endringene foreslås for driftsområdet:

– Politisk ledelse: Rammen er foreslått øket selv om det ikke er valgår i 2014 og vergemålsreformen reduserer kommunens kostnader. Fet MDG vil redusere budsjettet for kommunestyret, formannskapet, styrer, råd og utvalg med kr 280.000. Vi ber rådmannen gå kritisk igjennom styrer-, råds- og utvalgskostnadene, samt lønn- og godtgjørelser til kommunestyret og formannskapet. Tidligere vedtak om honorarer må fravikes.

– Rådmannskontoret: Har hatt en økning i ramme fra 2012 (regnskap) til 2013 (budsjett) på 13,5 %. Likevel skal budsjettet for 2014 økes med kr 550.000. Vi stiller spørsmål ved de 6 hele årsverkene til rådgivere ved rådmannskontoret. Vi lar rådmannskontoret opprettholde 2013-rammen, dvs. kr 9.836.000 og inndrar dermed kr 550.000.

Disse driftsmidlene bør gå til formål vi mener er viktigere:

– Skolens rammebudsjett: Skolene må styrkes med kr 400.000, SFO med kr 100.000 og PPT med kr 30.000 i forhold til rådmannens budsjettforslag.

– Reparasjon av Heiadammen: Kommunen må gå inn med midler til sikring av vannstanden i Heiadammen.

Dette er et viktig tiltak for friluftsliv og folkehelse og kommer hele befolkningen til gode. Dette er en ny post i budsjettet med kr 300.000.

Disse endringene foreslås til investeringer:

Kostnaden for 2 nye barnehager til kr 200 mill. i perioden 2014 til 2017 er for høye investeringer. Fet MDG anser at den foreslåtte investeringen for 2014 på kr 40 mill. foreløpig er tilstrekkelig til byggeprosjektene før Tienbråten barnehage er utredet. Rehabilitering av kommunale bygg er viktig og nødvendig. Men forslaget om 2 mill. i 2014 til asfaltering ved Hovinhøgda skole og til rådhuset (nordområdet) er feilplassert som rehabilitering.

Fet MDG vil prioritere trafikksikkerhet framfor parkeringplasser i investeringsbudsjettet.

– Rehabilitering av kommunale bygg: 2 mill til asfaltering ved Hovinhøgda og rådhuset bør utgå i 2014. Til sikring av terrasse på rådhuset bør 1,5 mill. fjernes og det bør kun bevilges kr 500.000 til riving og fasadeendring i 2015. Ny terrasse bygges ikke opp igjen.

– Kommunale veier: Trafikksikkerhet i lokalmiljøene bør prioriteres for å øke andelen syklende og gående, særlig der barn og unge ferdes:

Anlegg av fortau langs Nedrumsveien og Lundveien bør flyttes fram med oppstart i 2014 med kr 1 mill.

Anlegg av gangvei langs Løkenveien bør starte i 2014 med kr 1 mill. i investeringsmidler.

Fetsund, 03.12.2013

For Fet MDG

Gabriel Kielland og Mette Sperre