Grønn samferdsel

Fetsund tettsted må få et sammenhengende sykkelveinett.

Riksvei 22 må også få sammenhengende sykkelvei fra kommunegrensa ved Borgen bru  til Østfolds grense. Alle nye veier i kommunen må planlegges med en sykkelbane som dekker tilsvarende strekning. Alle skolebarn skal være sikret trygg sykkeladkomst til egen skole.

Vegvesenets forslag til ny 4-felts riksvei over Glomma, med A, C2, D2 og E2-alternativer er til stor skade for utviklingen av Fetsund som tettsted, for vern av dyrket mark, og for kommunens klimagassregnskap. Statens vegvesen følger ikke opp målsettingene i de nasjonale samferdselsplanene (NTP) om at all trafikkøkning skal skje kollektivt, med sykkel eller gange. Vegvesenet må komme opp med en vurdering av hvilke alternativer som best fremmer kollektivreiser, sykkelbruk og gange. Alle alternative traseer må oppgis med beregnede tall for klimagassutslipp. Kommunens innbyggere har rett til å vite om riksvei 22 med Glommakryssing bygges ut etter statens egne mål for samferdselssektoren.

 

I valget mellom de foreliggende løsningene gir alternativ A minst skade og minst inngrep i uberørte områder. Uansett valg av løsning må det sikres god framkommelighet for myke trafikanter. Tiltak for å begrense støy er helt nødvendig. Uansett alternativ, vil massedeponering bli en vanskelig utfordring som må løses særskilt.

 

Kongsvingerbanen må oppgraderes med flere og lengre krysningsspor. Guttersrud holdeplass må gjenåpnes som fullverdig stoppested, selv om dette forlenger reisetiden Oslo – Kongsvinger noe. Svingen stoppested må opprettholdes. Det fysiske stoppestedet kan flyttes lengere nordover mot Varåa hvis dette er gunstig for forlengelse plattformene og arealer til innfartsparkering. Uansett må Svingen stoppested trafikksikres med fartsreduksjon og fotgjengerfelt på rv. 172.
Det må legges tilrette for transport til og fra togstasjonene, både med personbil og med kollektivtrafikk. Derfor ønsker Fet MDG å bygge ut parkeringsplasser for pendlere ved togstasjonene som imøtekommer etterspørselen. Flere av bussrutene må stoppe i Fet sentrum, slik at reisende  kan komme seg til og fra sentrum og togstasjonen med kollektivtransport. Ved å opprettholde en fast bussrute mellom Fetsund og Sørumsand, vil det bli mulig å komme seg til Svingen stoppested. MDG vil påvirke Ruter til å få høyere frekvens på bussrutene gjennom kommunen. Det er særlig  viktig at det kjører flere busser i døgnet på rutene 476/875 og 883.

 

Fet MDG vil:

 • Arbeide for helhetlig og sammenhengende gang- og sykkelveinett.
 • Arbeide for helhetlige kollektivløsninger.
 • Sikre alle skolebarn en trygg skolevei. Gang- og sykkelvei til alle skoler i Fet kommune.
 • Redusere behovet for bilbruk.
 • Gjenopprette Guttersrud holdeplass på Kongsvingerbanen.
 • Utvide pendlerparkering ved stoppestedene Guttersrud, Svingen og Nerdrum.
 • Opprette pendlerparkering ved Fjellsrud for busspassasjerer.
 • Prioritere fylkesvei 169 i de fylkeskommunale planene.
 • Opprette fast bussrute mellom Fetsund og Sørumsand.
 • La Fetsund stasjon bli stoppested på flere av bussrutene.
 • Øke frekvensen på bussrutene gjennom kommunen.
 • Arbeide for at det blir en ladestasjon for el-biler i kommunen, fortrinnsvis i Fetsund sentrum.