Grønn økonomi og forvaltning

Det er uakseptabelt å skyve nålevende generasjoners forbruk over på barne- og ungdomsgenerasjonene som skal omstille og videreutvikle våre lokalsamfunn.

 

Fet kommune låner mer enn mange andre kommuner til investeringer. Kommunens økonomi er anstrengt, og den pågående finansieringen med lån gjør det umulig og uforsvarlig å satse på store nye investeringer. Det nye kommunestyret vil i stor grad måtte vurdere hvor det skal spares. I første omgang er det viktig å ikke øke låneopptakene. Fet MDG vil vri investeringsbudsjettet mot vedlikehold av den kommunale bygningsmassen og infrastrukturen framfor nybygging.
Regjeringen har lagt opp til at diskusjonen om kommunestruktur og kommunens oppgaver skal prioriteres i perioden 2015 – 2019. Folk skal vite hvordan beslutninger tas i kommunen og hvordan de kan være med og påvirke dette. Det er vesentlig at eventuelle endringer oppleves som naturlig for et flertall av kommunens innbyggere.

Fet MDG vil:

  • At eventuell sammenslåing av kommuner skal skje frivillig som et resultat av flertall i en lokal folkeavstemning.
  • Begrense, og helst unngå, all bruk av plantegifter. Dette gjelder ikke bare i landbruket, men også i skjøtselen av kommunal eiendom og langs offentlige veier.
  • Sterkt redusere bruken av salt på veinettet.
  • Bedre kommunale nettsider med gode muligheter for innsyn i prosessene som foregår.
  • Sikre at hele kommunen har 4G Internett-dekning.