Program 2015 – 2019

Fet MDGs kommuneprogram 2015-2019

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.
Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og
rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på
lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi ønsker å skape en helhetlig politikk
for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper:

• solidaritet med andre mennesker,
• solidaritet med framtidige generasjoner og
• solidaritet med dyr og natur.

Grønn politikk er basert på solidaritet mellom alle som lever i dag, både i Norge og over
hele jorden, samt for framtidige generasjoner. Dagens rådende politikk fører til økende
global ulikhet, som igjen fører til økt ustabilitet, ufred og nød. Samtidig baserer dagens
tilsynelatende velstand seg på utarming av naturressurser, utrydding av dyrearter og
annet biologisk mangfold. Generasjoner som kommer etter oss må bære tapet.

Fet MDG vil fremme prinsippene konkret i kommende kommunestyreperiode.

Programmet inneholder kapitler om

Utvikling av Fet som grønn kommune

Landbruk og naturbruk

Etisk handel og miljøvennlig forbruk

Grønn samferdsel

Grønn økonomi og forvaltning

Arealplan og utvikling av Fetsund tettsted

Avfall som ressurs

Kretsløpet drikkevann, avløp- og renseløsninger

Energi- og klimaplan

Skole og barnehage

Folkehelse, idrett, friluftsliv og naturvern

Helse, omsorg og livskvalitet

Dyrevelferd

Kultur og kulturminnevern