Kretsløpet drikkevann, avløp- og renseløsninger

Rent vann til innbyggerne er en livsnødvendighet, men kretsløpet for bruk av vannressurser må bygge på sunne økologiske prinsipper. MDG vil arbeide for gode og miljøvennlige løsninger for bruk av vann og vannrensing.
Det nye renovasjonsselskapet Midtre Romerike Renseanlegg IKS (MIRA) kan gi Fet kommune muligheten til å behandle avløp og slam som en ressurs og energigiver i kretsløpsammenheng, og ikke bare som brysomt avfall.

Fet MDG vil at:

  • MIRA får god og tilstrekkelig faglig kompetanse på alle nivå, dvs. representantskap, styre, daglig ledelse og ansatte.
  • Det skal være mulig å søke om miljøvennlige småskalaløsninger for avløp innenfor det nye hovedsystemet. Det finnes i dag moderne og miljøvennlige løsninger for resirkulering av gråvann og kompostering av latrine.
  • Slammet fra renseanlegget MIRA må behandles lokalt og inngå i det økologiske kretsløpet.

 

Fet kommune kjøper drikkevannet fra Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV). Vannkilden til dette drikkevannet er Glomma og vannet fullrenses i fjellhaller på Asak i Skedsmo kommune. Fet kommunes eget vannledningsnett er ikke tett og mye rent drikkevann går til spille fra det blir levert på kommunegrensa og til det når fram til kommunens abonnenter. Dette koster kommunens innbyggere dyrt, siden VAR-utgiftene (vann, avløp og renovasjon) i kommunen skal dekkes etter selvkostprinsippet av abonnentene.

 

Fet MDG vil at:

  • Ledningsnettet for vann må vedlikeholdes og oppgraderes slik at tapet av rent vann reduseres betydelig.