Første møte med kommunestyret

Kommunens manglende arbeidsgiverpolitikk, urimelig høyt sykefravær. Kommunens (manglende) samarbeid med frivillige om integrering av flyktninger. Kommunens (manglende) bruk av Naturmangfoldsloven.

To kommunestyremøter er nå gjennomført og jeg begynner å få en formening om hva dette dreier seg om. Det går med mye tid til forberedelser når sakene dekker et vidt spekter, men det er artig når jeg må søke tilbake i tid for å finne historien og fakta bak sakene.

På siste møte ble det arbeidsgiverpolitikk. Det er jo slik at Fet kommunestyre i plenum er arbeidsgiver for alle ansatte i kommunen (også rådmannen). Mye av arbeidsgiverpolitikken er delegert til både arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg, hvor det sitter både politikere og ansatte. Men den overordnede politikken er det kommunestyret som har. Derfor ble jeg litt overrasket, da jeg ikke fant noe dokument med vedtak om dette. Etter en del leting og tips fikk jeg oversendt det siste vedtatte dokumentet på e­post fra arkivet, som viser seg å være fra 20.10.2006: «Fet kommunes arbeidsgiverpolitikk». Kanskje noe foreldet?

Utgangspunktet for saken er det høye sykefraværet i Fet kommune, jevnt på ca. 9 %, bortsett fra 2014 med 7,5 %. Rapporteringen fokuserer hele tiden på fravær, ikke nærvær. I MDG vil vi snu på utfordringen og stille spørsmålet om hva Fet kommune kan gjøre for å holde sine ansatte friske og i jobb. Da trengs et bredt spekter av tiltak som må være forankra i organisasjonen, men uansett er det arbeidsgiver som må legge føringene og planene. Dokumentet fra 2006 beskriver behovet for en god seniorpolitikk og arbeid mot uønska deltid. Dette er svært viktige tiltak, men det finnes også en rekke andre områder som ikke er berørt. Hva med likestillingsarbeidet i kommunen, arbeid med det psyko­sosiale arbeidsmiljøet, kompetanseheving og vekt på helsefremmende arbeid som fysisk aktivitet og smittevern? HMS­arbeid og IA­arbeid er de plattformene der dette arbeidet skal utvikles, men målene og rammene skal legges av arbeidsgiveren, Fet kommunestyre.

Signalet er gitt fra min side, jeg forventer at dette blir en del av den nye planstrategien for Fet kommune de neste 4 åra.

MDG stilte forslag om et tilleggspunkt til tertialrapporten. Forslaget var å ta til etterretning at det for inneværende år går ut over driftsbudsjettene til enhetene at de må dekke inn det økte sykefraværet med vikarer uten budsjettmessig kompensasjon. Dette forslaget falt med 5 stemmer.

Det kan ikke leses andre tall ut av inneværende budsjett enn at det gjennomsnittlige ambisjonsnivået på 7,5 % er brukt som utgangspunkt for bevilgninger til vikarar. Dette vil etter vår mening ikke strekke til ut 2015. Uansett utfall var det viktig å markere vår arbeidslivspolitikk i det nye kommunestyret.

Bosetting og integrering av flyktninger blir utvilsomt en kjempestor oppgave for kommunen i årene som kommer. Vi ligger etter i bosetting på grunn av mangel på boliger. Nye flyktningkonsulenter skal ansettes. Kravet om plan og budsjett for dette arbeidet på det nåværende tidspunkt ble nedstemt, men vi må helt sikkert komme tilbake til dette ganske snart. Vårt forslag om å samarbeide med frivillige organisasjoner i integreringsarbeidet ble vedtatt med 24 stemmer
(3 fra AP stemte mot)

I Sundevja i Fetsund skal det gjøres ytterligere grunnundersøkelser. Vårt forslag om å ta hensyn til naturmangfoldlovens krav, falt med 7 stemmer. Noen mente dette var unødvendig, siden loven skal følges uansett, men vi i MDG ville ha det med for at det ikke skulle «glemmes» tidlig i prosessen.

Alle medlemmer til råd, utvalg og nemnder, samt interkommunale selskap og samarbeidsutvalg ble valgt. Vi sto med vår ene representant og stemme alene i disse valgene. Uten valgteknisk støtte fra Frp hadde vi i MDG ikke blitt valgt inn i noen av disse organene. Så i kommunepolitikken dukker det opp merkverdige konstellasjoner. Det har vært en bratt erfaringskurve.

Mette Sperre,
Fet MDGs kommunestyrerepresentant

15. november 2015

Lenke til kommunen streaming. Sak 58, 59 og 60: