VI TRENGER KOLLEKTIVPAKKE 1

Senterpartipolitikeren Dagfinn Sundsbø fra Fet viser i Romerike Blad 18. juni at han har gjennomskuet Oslopakke 3 som en ”veipakke”. Men det hjelper bare så lite når hans egne partifeller var med på å sikre forliket i fylkestinget i Akershus. Bare SV og Frp stemte imot, dog med ulik begrunnelse. Samtidig ble Rolf Lasse Lund (Ap) avsatt i hovedutvalget for samferdsel av sine egne fordi han våget å kritisere pakka åpent fra talerstolen.

Miljøpartiet De Grønne stemte nei til Oslopakke 3 i Oslo bystyre og ville gjort det samme i Akershus. Oslopakke 3 vil verken bedre fremkommeligheten, miljøet eller klimagassutslippene i Oslo eller Akershus. Vi mener flere av veiprosjektene i den vedtatte revisjonen er i strid med målsettingene i Oslopakke 3. Når målene er større andel kollektivtrafikk, flere gående og syklende, samt å redusere miljøproblemene og bidra til en god stedsutvikling, kan ikke kapasiteten på bilveinettet økes. Imidlertid er det dette som vil skje når det skal bygges ny E 18 – Vestkorridor, E 16 Sandvika – Vøyen og Rv. 22 Lillestrøm – Fetsund. Dette prioriteres i perioden 2013-2016, foran prosjekter som for eksempel Fornebubanen og forlengelse av T-banen til A-hus.

Alle disse veiprosjektene vil bidra til å generere mer biltrafikk ute i lokalmiljøene og inn mot Oslo sentrum. Hvor skal alle bilene parkere, når Oslo allerede nå har begynt å legge restriksjoner på sine parkeringsplasser?

Selv det gamle klimaforliket fra 2008 sier at det skal utarbeides klimabudsjetter for nye infrastruktur-prosjekter. Dette er ikke gjort for den gigantiske Oslopakka. Miljøpartiet De Grønne mener det er uansvarlig av det politiske flertallet å vedta en så omfattende plan uten å kjenne konsekvensene for regionens klimagassutslipp. I mange kommuner i Akershus står utslippene fra samferdselen allerede for over 50 % av de totale utslippene.

Vi er enige i at staten må bidra med betydelige midler til utbygging av kollektivtransport. Men da må lokalpolitikerne evne og prioritere det viktigste først og tydelig signalisere at de tar sin del av ansvaret. Nå har de vedtatt en ”veipakke”, framfor at veksten i transporten skal tas med kollektivtrafikk. Vi oppfordrer derfor Stortinget til å stoppe Oslopakke 3 og sende den tilbake til fylkene Oslo og Akershus for enda en revidering.

Akershus Miljøpartiet De Grønne

Mette Sperre og Hans Petter Sveen