Storbyen Fetsund

Arkitektfirmaet Snøhetta har på oppdrag fra Akershus Bondelag levert et fint visjonsdokument over mulighetene for bærekraftige byer i Akershus. Fet Jordbruksforening inviterte til presentasjon og diskusjon 17. april. Fet MDG gratulerer Bondelaget med initiativet, og Snøhetta med et resultat som vekker til debatt og ettertanke.

Se dokumentet her.

Visjonen tar samme utgangspunkt som Miljøpartiet De Grønnes verdigrunnlag om begrenset økologisk fotavtrykk og illustrerer dette på en flott måte med eksempler i Akershus. I visjonen fra Snøhetta legges det opp til to nye byer, en av dem i Fet.

Byene og de nye bydelene med opptil 60.000 innbyggere på hvert sted, skal bli fremtidens bærekraftige byer, med passiv-/aktivhusstandard, grønne tak, grønne lunger og korridorer, kjøkkenhager, og skole, barnehage, arbeidsplass, helsetilbud, butikker og kulturtilbud i nærhet til boligene. Visjonen utmerker seg ved at byene er tenkt å være selvforsynte i høy grad, med natur-og jordbruksbelter rundt.

Fet Miljøpartiet De Grønne støtter ambisjonene i Snøhettas visjonsdokument og ønsker å se dem satt ut i live. Det er en klar forutsetning at staten bidrar både med penger og med høy grad av kontroll med prosjektet, slik at den grønne visjonen ikke blir misbrukt til en blind bitvis utbygging. Vi trenger en nasjonal dugnad for å skape nok boliger og bærekraftige byer i forening med naturgrunnlaget.

Dokumentets styrke er det helhetlige preget og et klart svar på utfordringen om å skaffe boliger og arbeidsplasser til den befolkningsveksten som Regjeringen har forutsatt. Samtidig får det fram til debatt flere problematiske forhold.

Er det ønskelig med fortsatt befolkningsvekst i Osloregionen?

Det er langsiktige politisk valgte føringer som gir denne utviklingen. Innenfor de gjeldende maktstrukturene er det viktig å tilstrebe at byutvidelsen skjer på en slik måte at det økologiske fotavtrykket blir så lite som mulig.

Hvordan skal Fet kommune begrensede administrasjon kunne styre et så enormt utviklingsprosjekt?

Den nye Plan- og Bygningsloven gir store fullmakter til Fykestinget i arealplansaker. Det er vesentlig at samhandlingen mellom kommunen og fylket blir bedre både på administrativt og politisk nivå enn det vi opplever idag. Gjennomføringen av et helt nytt byutviklingskonsept kan ikke løses lokalt, men må planlegges som en nasjonal dugnad, statlig finansiert. Derfor skal MDG inn på Stortinget i 2013!

Kan Fet kommune unngå befolkningsøkning og nedbygging av dyrka mark?

Vi har sett en klattvis utbygging av boligfelt for pendling med bil både i Fet og i nabokommunene. Alle partiene i kommunen med unntak av Fet MDG har gått inn for utvidet kapasitet på rv 22. Veiutbyggingen alene vil øke presset på videre klattvis utbygging og i sum vil trafikkveksten snart fylle opp den nye veien også uten gevinst for noen. Denne nærsynte planlegging må ta slutt. Det er prisverdig at nedbygging av dyrka marka har vært beskjeden sammenlignet med mange andre kommuner, men til og med i sentrumsplanen for Fetsund glipper dette på en alvorlig måte. I visjonsdokumentet har Akershus Bondelag vist at utbygging ikke med nødvendighet må innebære nedbygging, men at forutsetningen er å tenke stort og sammenhengende før man går ned i detaljene.