Kollektivfelter på riksvei 22!

Høsten 2015 åpnes rv. 22 med to ny kjørefelt mellom Hovinhøgda i Fet og Vigernes i Skedsmo. Prosjektet er finansiert med midler fra Oslopakke 3. I beskrivelsen av de ulike tiltakene i denne pakka var den opprinnelige planen å bygge en «smal 4­felts vei med midtdeler fra Lillestrøm (rv. 159) for å utvikle kollektivfelt og bedre miljø­ og kapasitetsforholdene på strekningen, samt bussenes fremkommelighet».

I det siste Handlingsprogrammet for Oslopakka er kollektivtanken forsvunnet fra prosjektet: «Det er foreløpig forutsatt at fremkommeligheten vil bli så god at det ikke er behov for å merke opp kollektivfelt eller sambruksfelt etter vegutvidelsen».

Det er helt nødvendig å styrke og utvide de kollektive reisemåtene og den trafikkavviklingen som kan gi miljømessige fordeler. Dette må være tiltak som reduserer antallet kjøretøyer i veibanen, men som samtidig frakter flere folk og varer på en god måte. Det opprinnelige målet for veiutvidelsen må derfor stå ved lag og dette må sikres gjennom en skiltingsplan gjeldene fra den dagen de nye feltene tas i bruk.

Fet Miljøpartiet De Grønne (MDG) har følgende forslag: Ett felt i hver retning på utvidet rv. 22 blir prioritert for kollektivtrafikk, el­biler og samkjøring fra åpningsdato. Samkjøringen kan i første omgang gjelde 3+, eventuelt justeres til 2+ hvis ønsket virkning uteblir. Hvis kjørefeltene anvises med moderne lystavler kan det også foretas justeringer med rush­tidsintervaller.

Dette vil føre til at langt flere busser kan komme fram uten forsinkelser, flere vil kjøpe og bruke el­biler til jobbpendling på Romerike og flere arbeidsreiser vil gjøres sammen med naboen. Med et skikkelig løft for skinnegående trafikk, kan vi i Fet kanskje se fram til en mer miljøvennlig hverdag i kommunen vår.

MDG er verken representert i kommunestyret i Fet eller i fylkestinget i Akershus. Vi håper derfor at det er andre partier som nå kjenner sin besøkelsestid og fremmer dette forslaget overfor Statens Vegvesen, slik at samferdselsutviklingen kan sikres i tråd med tidligere vedtatte målsettinger.

For Fet MDG

Gabriel Kielland og Mette Sperre