Klimaendringer og beredskap

Minst to tredjedeler av verdens olje- og gassreserver må forbli under bakken hvis verden skal nå det vedtatte målet om å begrense den globale oppvarminga til to grader. Dette er den enkle beskjeden fra stadig flere forskere, børsanalytikere og økonomer.

Justis- og beredskapsdepartementet burde vært tidlig ute, føre var og instruert resten av regjeringa om den enorme risikoen som tas ved å forsette samme energipolitikk som i dag. I stedet turer Olje- og energidepartementet fram med ny olje-, kull- og gassproduksjon, samt eksport, som om klimaendringene ikke vil gjelde for Norge. Vi har en statsråd som fortsatt tørster etter mer olje og gass og som dermed må ta et medansvar for de endringene som nå skjer. Regjeringa jager etter inntekter til bl.a. statens pensjonsfond, mens regninga for ekstremværet sendes over til kommunene, forsikringsbransjen og folk flest i mange utsatte områder av landet.

Å gjøre noe med årsaken til klimaendringene er aller viktigst. Problemene er like mye nasjonale som globale. Dette glemmer statssekretær Pål Martin Sand fra Ap og beredskapsdepartementet i sin oppsummering av erfaringene etter flommen i 2011. Det er viktig å forebygge, men å motvirke årsakene til hendelsene må ligge til grunn for de politiske beslutningene.

Mange er berørt av ekstremværet. Viktig infrastruktur er rammet og landbruket er forsinket. Når Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjør opp status etter årets flom sier de: ”Det flomforebyggende arbeidet går i riktig retning, men med små skritt. Vi er ikke godt nok tilpasset dagens klima. Broer kollapser, jernbane og relativt nye veier stenges av skred og kjellere fylles av vann hver gang det er flom av en viss størrelse. Da er vi i hvert fall ikke godt nok forberedt på klimaendringer med mer nedbør, større flommer og flere skred. Det gir grunn til bekymring. Det er bedre samfunnsøkonomi å forebygge enn å reparere.”

Miljøpartiet De Grønne mener omfattende klimatiltak trengs nå, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt, med en overgang til fornybar energi og grønne arbeidsplasser. Klimatilpasningstiltak må på plass, men uansett hvor gode risiko- og sårbarhetsanalyser kommunene lager, vil vi alltid være på etterskudd så lenge det høye olje- og gassutvinningstempoet fortsetter.

Mette Sperre,
Miljøpartiet De Grønne,
Akershus

Publisert 11. juni 2013