Fotocredit:

Innspill til høring om oppstart av planarbeid for ny adkomstvei og deponi på ASAK og høring for planprogram, datert 30.08.16

Området er regulert til LNF noe som gjør det uforenlig med massedeponi.

18. oktober, 2016

Fet Miljøpartiet De Grønne (MDG) har følgende anmerkninger:

1. Bakgrunn

Tiltakshaver ønsker å etablere en ny adkomst til fabrikken direkte opp fra Rovenveien (fv 172), for å bedre trafikksikkerheten. Det er positivt at naboene langs Gamle Rovenvei skal skjermes med ny adkomstvei. Men hele tiltaket vil i utgangspunktet generere enormt mye ny trafikk.
Vi spør også om det er behov for en ny vei, for å kunne deponere masser, eller om man trenger masser for å kunne lage nye vei. Stedet hvor veien er planlagt, ligger i en ulendt dal, og her vil det kreves endel oppfylling eller andre tiltak for å kunne lage vei. Samtidig går det en skogsbilvei ved siden av dalen, hvorfor vurderer man ikke et alternativ 2, med utbedring av den eksisterende skogsbilveien?

2.2 Planstatus

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF), og Næringsbebyggelse.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ notat fra 2010, Fra byggesak til overordnede planer, stiller spørsmålet: ”Når er massedeponering i henhold til plan” – og gir selv svaret: ”Når området er regulert til massedeponi. Massedeponi er aldri LNF.”

Massene er ikke bare unødvendige for det regulerte formålet, men vil i tillegg medføre ekstra forurensing, støy og trafikk. 

I søknaden står det at ”Med unntak av den nye veien, vil arealene som omfattes av planen bli tilbakeført til samme formål som i dag når deponiet er avsluttet.” Men dalen vil da være gjenfylt, og naturområdet tapt. Det foreligger forøvrig ingen plan for istandsetting av området i ettertid, heller ikke et tidsperspektiv på planen. Hvor lang tid ser man for seg å bruke på å få effektuert de 450 000 lastebillassene?
BioFokus-notat 2016-39 som er utarbeidet i anledning saken, viser at det innenfor planområdet forekommer et parti med rik sump- og boreal kildeskog. Inntil Fet kommune får bedre kartlagt sine skogområder, er det best å være føre-var innen man raserer spesielle områder.

Oppsummering:

Området er regulert til LNF noe som gjør det uforenlig med massedeponi. Føre-var-prinsippet bør gjelde inntil kommunen har kartlagt sine skogområder, slik at ikke området med rik boreal sump- og kildeskog gjenfylles. En ny adkomstvei vil gi mindre trafikk på Gamle Rovenvei, men i tillegg en vesentlig økning av trafikkmengden på fv. 172, dersom målet er å frakte 900 000 kubikk masser ved hjelp av lastebil.