Hvilke nye stillinger trenger vi i Fet kommune?

Fet MDG liker dårlig topptunge kommuneadministrasjoner. Vi mener de viktigste jobbene skal gjøres ute i enhetene, av helse- og omsorgsarbeidere, lærere, barnehageansatte og fagarbeidere i kommunalteknisk sektor.

8. desember, 2015

Vi blir derfor betenkte når rådmannen nå foreslår en ny kommunalsjefstilling. Dette er en høyt lønnet stilling rett under rådmannen selv. I dag har Fet kommune to kommunalsjefer: Ingrid Flesland som har ansvaret for helse/omsorg og tekniske tjenester og Stein Røssaak som har ansvaret for oppvekst og kultur.

Hvis lederskiktet skal styrkes, må det være en forventning om nye satsinger og løsninger på nye utfordringer. Vi ba derfor administrasjonen utdype forslaget og fikk svar med bl.a. følgende:

Kommunalsjefen vil få ansvar for oppfølging av følgende enheter: Samfunn og næring, Eiendomsenheten, Kommunalteknikk. Fagområdene disse enhetene arbeider med er både komplekse og sammensatt. Kommunen står overfor en rekke store utfordringer med hensyn til areal og transport, miljø, veiutbygginger og ny glommakryssing.

Flertallet i formannskapet støttet dette budsjettframlegget (4stemte for og 3 stemte mot) foreløpig. Innstillingen er slik:

Fet kommune har i dag to kommunalsjefer. Den ene har ansvar for oppvekst og kultur. Den andre for helse og omsorg, og tekniske tjenester. I praksis blir ansvaret for de tekniske tjenestene hengende litt hos kommunalsjefene, og litt hos rådmannen. Kommunens administrative ledelse mangler kompetanse på det tekniske området, samtidig som det for dette området stadig er saker som krever nettopp dette. Rådmannen foreslår at det bevilges 570 000 kroner til et nytt årsverk fra 2016, og helårseffekt i 2017 på 1 140 000 kroner.

Den viktigste utfordringen for Fet kommune som for alle andre lokalsamfunn i Norge, er å legge om til et bærekraftig samfunn og få ned klimagassutslippene. Stillingen må ha tydelige krav om å lede enhetene i kommunen over på arbeidet med å bygge en bærekraftig kommune for fremtidige generasjoner. Arbeid med arealutvikling og veiutbygging alene rettferdiggjør ikke en slik satsing. Vi mener
stillingen derfor må omfatte følgende områder:

  • Kommunale ressurser: Naturressurser, landbruk og skogbruk, vann- og vassdragsressurser og generell arealforvaltning.
  • Kommunal infrastruktur: Vann- avløp og renovasjon (VAR), kommunale veier og gangveier, kommunale bygg og enøk-tiltak. Kommunens samferdselspolitikk rettet mot fylke og stat.
  • Kommunens arealer: Naturmangfold, landskapstyper, fremmede- og rødlistede arter, verna områder.
  • Omlegging til et grønt næringsliv med fokus på teknologiutvikling og bionæringer.
  • Utvikling og oppfølging av kommunedelplan for bærekraft, klima- og energi.

Den nåværende klimaplanen må fornyes.

Fetsund, 8. desember 2015,

Mette Sperre,

Kommunestyrerepresentant MDG