Glommakryssing i Fetsund – ny kommunedelplan

Miljøpartiet De Grønne kan ikke støtte at det skal bygges ny riksvei gjennom kommunen vår som øker trafikkmengden. Ved å øke riksveikapasiteten fra to til seks kjørefelt, med fire nye, legger Statens vegvesen til rette for en stor trafikkvekst på veien.

Dette er stikk i strid med de politiske nasjonale og regionale målene som er vedtatt. Disse sier at all vekst i trafikken i bynære områder skal skje med kollektiv, sykkel eller gange.

6. februar, 2017

I forslaget til kommunedelplan sitter vi i realiteten nå igjen med to svært arealkrevende og miljøfiendtlige traséer, A2 og E2. Denne situasjonen har flertallet i Fet kommunestyre mye av ansvaret for. Våren 2015 fattet det daværende kommunestyret et énstemming vedtak med krav om at lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk måtte holdes adskilt. Fet MDG ville ikke stemt for et slikt vedtak. Statens vegvesen har utredet alle alternativene med fire nye felt over Glomma, pluss gang- og sykkelvei. Det foreligger ikke noe alternativ med kun fire felt i en samlet bro. A-alternativet er byttet ut med et nytt A2.

Derfor vil MDG opprettholde det enkleste og mest miljøvennlige A-alternativet fra Planprogrammet fra 2015.

Statens vegvesens sin skrinlegging av A-traséen begrunnes med at det ikke lenger er tillatt å bygge hovedveier med rundkjøringer. Dette vedtaket er fra samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet fra desember 2014. Etter vår mening er dette et dårlig politisk vedtak fra statsråd Ketil Solvik-Olsen. Heldigvis har det noen unntaksbestemmelser: Rundkjøringer kan godkjennes hvis kostnadene i et vegprosjekt ellers blir uforholdsmessig høye eller det ikke er tilstrekkelig plass til å bygge planskilte kryss. Begge disse krav er allerede oppfylt for veiutvidelsen over Glomma.

Det finnes også en løsning for å bygge fire-felts vei med lokalvei og rundkjøringer uten å søke om unntak fra hovedregelen. Veien kan bygges med foreslått dimensjoneringsklasse H7 fra Hovinhøgda og fram til en rundkjøringa vest for broa. Der senkes farten fra 80 km/t til 60 og veien bygges videre i dimensjoneringsklasse H6. I denne veiklassen er veien litt smalere, men er fortsatt med fire felt og med mulighet for midtdeler. Uansett vil broa ha fire felt, fire nye eller to nye og to gamle, samt gang- og sykkelvei. Et slikt alternativ vil dessuten ligge i god og akseptabel avstand fra Fetsund Lenser og det gamle Herredshuset kan overleve. Både Fetsund Lenser og Fetsund sentrum fortjener ei vakker bro over Norges lengste elv.

MDG ønsker rundkjøring på østsida av broa og nedsenkede kjørebaner opp til rundkjøringa ved Kringen. Slik kan det bygges et miljølokk over veien fra Hvalsenga til Kringenveien. Da vil beboerne kunne skånes for de alvorligste støyplagene.

Statens vegvesen har allerede varslet innsigelse mot E2-alternativet med lang tunnel under Garderåsen og mange store miljøutfordringer. Alle politiske partier må dermed forholde seg til en plan med A eller A2-alternativet. Dette er vårt innspill for en mulig løsning. Vi har fortsatt tid til å diskutere dette fram til kommunestyrets behandling som nå er utsatt til april måned. Blir det endelige alternativet ikke akseptabelt, vil vi forbeholde oss å takke nei til hele veiprosjektet.

Mette Sperre,

Fet MDGs
Kommunestyrerepresentant