Fet – Skedsmo – Sørum

30. mai 2016 ble det holdt folkeavstemning i Fet og Skedsmo kommuner om sammenslåing. Miljøpartiet De Grønne arbeidet aktivt for at avstemningen skulle finne sted, og stemte i henhold til resultatet.

15. desember, 2016

I 2013 gikk Fet MDG til valg med en klar programformulering om kommunesammenslåing, med hovedvekt på innbyggernes aktive medvirkning: En eventuell sammenslåing av kommuner skal skje frivillig som et resultat av flertall i en lokal folkeavstemning.

Kommunestyret i Fet var enig i denne vurderingen, og folkeavstemningen ga et tydelig svar på at det framforhandlede forslaget om sammenslåing Fet – Skedsmo ikke er ønsket.

Regjeringen sviktet i prosessen. Det eneste sentrale insentivet var et tilsagn om et kortvarig finanstilskudd som ikke engang var garantert å dekke kostnadene ved sammenslåing.

Da intensjonsavtalen forelå som et underlag for forhandlinger mellom de tre kommunene, støttet Miljøpartiet De Grønne prosessen fram mot folkeavstemning. Avtalen inneholdt imidlertid politiske mål om vekst foran vern som gjorde at MDGs kommunestyrerepresentanter måtte stemme mot avtaleteksten. I tråd med dette stilte Fet MDG 8. februar 2016 tre endringsforslag til intensjonsavtalen:

  1. En ny kommune skal fremme en bærekraftig utvikling med vekt på miljøkvaliteter, klimahensyn og naturmangfold.
  2. Den nye kommunen vil legge vekt på urban utbygging i Lillestrøm, mens tettstedene ellers i kommunen kan utvikle seg til større tettsteder. Fortetting og vekst bør hovedsakelig finne sted ved kollektivknutepunktene, mens grøntstrukturen bør beholdes ellers i kommunen.
  3. Fortetting i kommunenestettsteder er fullt mulig, samtidig som vi prioriterer jordvern og grøntområder. Vekst og vern kan gå hånd i hånd. Det er når veksten er kraftig, at vern er viktig.

Forslagene ble nedstemt mot 2 stemmer.

Til kommunestyremøtet 18. april 2016 var forhandlingene med Sørum kommune avbrutt. Fet MDG stilte forslag om at det skulle forhandles parallelt med både Skedsmo og Sørum. Dette ble avvist.