Kommunens oppkjøp av privatbolig

Svar på brev fra beboere i Garderåsen.

Fet MDG stemte for å ta imot 25 nye flyktninger og asylsøkere til kommunen vår i 2016. Vi stemte også for ekstra midler til nye stillinger for flyktningearbeidet. Begge deler var nødvendig på bakgrunn av den store flyktningbølgen som kom i 2015. Det var ikke aktuelt å si ja til å huse enslige mindreårige asylsøkere. Dette hadde vi ikke kompetanse eller erfaringer med å håndtere.

 

MDG mener det er helt riktig å vise gjestfrihet og hjertevarme til mennesker i nød. Vi er et rikt land og en god kommune som har gode erfaringer med å inkludere og integrere flyktninger. Sist dette skjedde var under krigen på Balkan på 90-tallet.

 

Vi innser at det er vanskelig å finne husvære i Fet. Boligmarkedet er stramt og utleietilbudet lite. Kommunestyret ga administrasjonen i oppgave å finne egnede boliger. Fet MDG sitter ikke i posisjon og blir dermed ikke informert mellom kommunestyremøtene om hvordan administrasjonen følger opp vedtakene.

 

Vi takker dere for engasjementet og håper dere følger kommunestyret videre i denne og andre saker.

 

  1. Ingen politikere kjenner den aktuelle boligen. Kanskje alle boliger her ville bli solgt over takst?
  2. Gjennomsnittspris eller markedspris i Fet kommune sier ingen ting om verdien av den aktuelle boligen. Det vi synes er viktig, er om kommunen har betalt riktig pris for boligen og at denne faste eiendommen blir vedlikehold godt, slik at den ikke synker i verdi.
  3. Kommunestyret har i budsjettet for 2016 satt av et beløp til boliganskaffelser. Det er ordføreren og rådmannen som har ansvaret for hvordan dette beløpet blir brukt.
  4. Prisutviklingen i boligmarkedet er bekymringsverdig og rammer spesielt ungdom som skal inn på dette markedet. Det høye prisnivået i Fet vil sannsynligvis føre til at gjennomsnittlig boareal per innbygger vil gå noe ned i tiden framover. Vi tror ikke kommunens boligkjøp er avgjørende i denne sammenhengen.
  5. Bofellesskap for enslige voksne menn må etableres nær kollektivtrafikk og annen infrastruktur og servicetilbud (butikker, bibliotek, helsetilbud). Nærhet til skoler og barnehager er mindre viktig.
  6. På det nåværende tidspunkt mener vi kommunen har tilstrekkelig ressurser til å følge opp flyktningene som bosettes her. Men det kan hende det blir nødvendig med mer ressurser i 2017. Ellers tror vi det er svært viktig at befolkningen i Fet er positive og hjelpsomme og at frivillig sektor får fortsette sitt viktige arbeid og blir tatt med på råd i integreringsarbeidet.
  7. Beboerne må ta seg av det enkle, daglige vedlikeholdet. Tyngre vedlikehold må kommunens eiendomsavdeling sørge for.
  8. Fet MDG stilte rådmannen spørsmål om reguleringsarbeid av tomter til modulboliger i kommunestyremøtet 19.09.2016. Vi fikk til svar at dette dreide seg om regulering til småhusbebyggelse i Fetveien 307 (Foss). Det vedtatte forslaget om modulboliger nedenfor Østersund gård er avskrevet etter at grunnforholdene er avklart som for dårlige. Dette mener vi er helt riktig. Området er ikke egnet til modulboliger pga støy og rasfare.
  9. Kommunal bolig i Garderåsen samsvarer med kommunestyrets vedtak. Sentrumsnære boliger kan ikke bare ligge i Fetsund sentrum. Viktigst er det med god kollektivdekning.
  10. Signaler fra media er ikke kilde for oss. Kommunestyret har ikke fattet noen bestemte vedtak om enslige, mannlige flyktninger. (Dere kan lese kommunestyrereferatene eller se møtene fra webkamera i ettertid). Det ser ut for oss som om boligen vil egne seg for en barnefamilie med mange barn, men vi kjenner ikke denne boligen konkret.

Fetsund 24.09.2016.

Med hilsen
Mette Sperre
Fet Miljøpartiet De Grønnes kommunestyrerepresentant.

25. september, 2016