Bare vei, vei, vei?

Romerikes Blad presenterer i lørdagsutgaven prosjektgruppas arbeid med forslag til fremtidig
kryssing av Glomma i Fet. Statens vegvesen har fått mandatet av Samferdeselsdepartementet ved
Magnhild Meltveit Kleppa (SP). Her får vi lagt fram staten sin samferdselspolitikk for vårt område.

I forslaget glimrer kollektivtrafikken med sitt fravær. I det siste har det vært skrevet mye om behovet for høyere prioritering av kollektive løsninger i bynære områder.

Tar vi forventet befolkningsvekst i Oslo og Akershus i betrakting, er det stor enighet i at vi aldri kommer i mål med vei alene. Oslo kveles av biltrafikken, dårlig luftkvalitet og støy truer helse og trivsel i våre tettsteder.

Hvorfor er det bare Statens vegvesen som har fått oppgaven med prosjektering for Glommakryssing?

Hvorfor har ikke de andre samferdselsetatene blitt trukket inn i arbeidet? Vi savner NSB,
Jernbaneverket og Ruter sine planer. De har ansvaret for å planlegge de gode kollektive løsningene.

I dag har vi en jernbanebru fra 1919 og en veibru fra 1959 som krysser Glomma. Vi etterlyser økt frekvens på bussrutene østover, krysningsspor og/eller dobbeltspor for Kongsvingerbanen, ny og oppgradert Svingen holdeplass, gode innfartsparkeringer og nye gang- og sykkelveier. Hvorfor kommer dette aldri opp på tegnebordet? Ingen av disse prosjektene er nevnt i NTP eller Oslopakke 3.

Vi klarer aldri å nå våre mål om reduserte klimagassutslipp, bedre luftkvalitet i byer og tettsteder, samt bedre framkommelighet for myke trafikkanter hvis vi ikke dropper de store veiposjektene. Ny trasé for rv. 22 gjennom Fet kan diskuteres etter at kollektivløsningene og pengene til dem er på plass.

Fet MDG – Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for at de kollektive samferdselsprosjektene i vårt fylke settes ut i livet. Dette er en av hovedutfordringene i vår region i årene fremover. Derfor vil vi inn på Stortinget med våre representanter i 2013.

Mette Sperre og Gabriel Kielland