Åpent brev til NAF Nedre Romerike om planene for ny Glommakryssing

Til

NAF avd. Nedre Romerike

Sorenskrivervn. 29

2005 Rælingen

nafnedreromerike@naf.no

Vi viser til brev (av ukjent dato) sendt til alle politiske partier i Akershus der det bes om partienes synspunkter på ny Glommakryssing for rv. 22. Det bes også om svar på tre spørsmål om samme tema.

Miljøpartiet De Grønne mener klimatrusselen, økologisk bærekraft og biologisk mangfold må overordnes økt tilrettelegging for privatbilisme i samferdselssektoren. Vi setter dermed våre etterkommeres interesser i første rekke. Kunnskapen om at veibygging bare øker privatbilismen i Oslo-området og skaper mere køer, parkeringsproblemer og helseproblemer, gjør at Akershus MDG har et annet prinsipielt standpunkt til denne saken enn NAF. Dette gjelder også for videre utbygging av rv. 22 over Glomma. Vi viser til vedleggene under
der det er redegjort mer for dette. Svarene på de tre spørsmålene blir dermed:

1. Akershus MDG ønsker å være en pådriver for økt kollektivsatsing i Oslo og Akershus. Vi har derfor uttalt oss om Oslopakke 3 til pressen og støtter Oslo MDG sitt arbeid med denne. Vi gjør oppmerksom på at Oslo MDG stemte mot det politiske innholdet i pakken i Oslo bystyre bl.a. fordi kollektiv- og sykkelsatsingen var for svak og veiutbyggingen tok for store midler.
2. Vi forventer at våre representanter vil arbeide for kollektive løsninger for buss, tog og bane. I tilfelle Glommakryssing kommer opp som tema eller konkrete planer vil vi gå imot dette, men samtidig gå inn for den minst miljøskadelige løsningen, hvis utbygging blir en realitet.
3. Vi kommer ikke til å fremme forslag om ny Glommakryssing i form av vei.

For Akershus MDG

Trude B. Thy og Mette Sperre


Vedlegg:

Leserinnlegg i Romerikes Blad mai 2012:

BARE VEI, VEI, VEI…?

Romerikes Blad presenterer i lørdagsutgaven prosjektgruppas arbeid med forslag til fremtidig kryssing av Glomma i Fet. Statens vegvesen har fått mandatet av Samferdeselsdepartementet ved Magnhild Meltveit Kleppa (SP). Her får vi lagt fram staten sin samferdselspolitikk for vårt område.

I forslaget glimrer kollektivtrafikken med sitt fravær. I det siste har det vært skrevet mye om behovet for høyere prioritering av kollektive løsninger i bynære områder. Tar vi forventet befolkningsvekst i Oslo og Akershus i betrakting, er det stor enighet i at vi aldri kommer i mål med vei alene. Oslo kveles av biltrafikken, dårlig luftkvalitet og støy truer helse og trivsel i våre tettsteder.

Hvorfor er det bare Statens vegvesen som har fått oppgaven med prosjektering for Glommakryssing? Hvorfor har ikke de andre samferdselsetatene blitt trukket inn i arbeidet? Vi savner NSB, Jernbaneverket og Ruter sine planer. De har ansvaret for å planlegge de gode kollektive løsningene.

I dag har vi en jernbanebru fra 1919 og en veibru fra 1959 som krysser Glomma. Vi etterlyser økt frekvens på bussrutene østover, krysningsspor og/eller dobbeltspor for Kongsvingerbanen, ny og oppgradert Svingen holdeplass, gode innfartsparkeringer og nye gang- og sykkelveier. Hvorfor kommer dette aldri opp på tegnebordet? Ingen av disse prosjektene er nevnt i NTP eller Oslopakke 3.

Vi klarer aldri å nå våre mål om reduserte klimagassutslipp, bedre luftkvalitet i byer og tettsteder, samt bedre framkommelighet for myke trafikkanter hvis vi ikke dropper de store veiposjektene. Ny trasé for rv. 22 gjennom Fet kan diskuteres etter at kollektivløsningene og pengene til dem er på plass.

Fet MDG – Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for at de kollektive samferdselsprosjektene i vårt fylke settes ut i livet. Dette er en av hovedutfordringene i vår region i årene fremover. Derfor vil vi inn på Stortinget med våre representanter i 2013.

Mette Sperre og Gabriel Kielland

Fet MDG – Miljøpartiet De Grønne


Kartet og terrenget

Av Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne
Uttalelse av 05.03.2012

31. januar kunngjorde Miljøverndepartementet at de har gitt dispensasjon for en utvidelse av riksvei 22 i Fet kommune, fra tre til fire felt. Utvidelsen vil gripe inn i en del av Nordre Øyeren naturreservat som er et stort vernet våtmarksområde. Det finnes bl.a. ni rødlistede vannplantearter i området hvor veien skal bygges, og den utrydningstruede spissnutefrosken holder til der. Statens vegvesen mener denne utvidelsen vil fjerne køene på veien.

Miljøverndepartementet sier at veien bare vil ta dyrka mark og at dette ikke påvirker alle de sårbare artene i området. De ser bort fra at forurensning, støv, salt, skitt og kjemikaler fra veitrafikken skader vekster og dyr. Norge har signert både Ramsar-konvensjonen, som skal sikre viktige våtmarksområder, og FNs konvensjon om biologisk mangfold. Begge er svært sentrale internasjonale avtaler. Med sin dispensasjon har Miljøverndepartementet satt disse avtalene til side.

Dette står i sterk kontrast til Norges rolle som pådriver for andre internasjonale avtaler. I 2011 drev norske myndigheter igjennom en skogavtale med Indonesia, hvor det var sterke spenninger mellom Norge og lokale forretningsinteresser om utsettelse av hogst i nye skogområder. Også i Brasil har Norge kjempet frem viktige skogavtaler, til gagn for både klima og artsmangfold.

I tilfellet riksvei 22 argumenteres det for å justere grensen for Nordre Øyeren naturreservat, slik at veibanene vil ligge utenfor reservatet, i stedet for å droppe veiutbyggingen eller flytte den. Mens norske politikere formaner fattige land i Asia og Sør-Amerika om måtehold for å redde klima og bevare artsmangfoldet, gjelder altså andre regler her hjemme. Her tilpasser vi terrenget til kartet.

Miljøverndepartementet lar seg presse av det politiske flertallet som gir veitrafikken fritt rom, på bekostning av naturverdier, klima og helse. At utvidelsen av riksvei 22 mest sannsynlig bare vil flytte køene videre østover gjør Miljøverndepartementets dispensasjon enda merkeligere. I stedet burde Miljøverndepartementet presse Samferdselsdepartementet til en sterk utvidelse av kapasiteten på tog og buss. Dette ville avhjelpe trafikkproblemene i området, bidra til å redusere klimautslippene, samt ivareta alle de unike våtmarksarealene i Nordre Øyeren.

Fet MDG går i mot en utbygging av rv. 22 mellom Lillestrøm og Fet

Av Akershus MDG
14. februar 2012

Miljøpartiet De Grønne i Fet går sterkt i mot en utvidelse av rv. 22. Køen som i dag danner seg ved rundkjøringene i Lillestrøm i retning Fet, vil flytte seg til Hovinhøgda og Fetsundbrua. Dette er svært uheldig for trafikkflyten i Fetsund, spesielt nærtrafikken mellom øst- og vestsiden av bygda, og trafikken opp fra sentrum. Vi i Fet MDG er redd dette gir en trafikksituasjon som er langt verre enn den vi har i dag.
Fet MDG vil ha en løsning på køproblematikken. De som forsker på trafikkavvikling er klare
på at vi vil få lengre, ikke kortere køer i tiden fremover selv om vi utvider maksimalt. De sier også at bredere vei ikke vil føre til mindre kø, det vil føre til økt trafikk. Vi mener derfor at det må jobbes aktivt for andre og bedre løsninger. De er der, om man har vilje til å finne dem og sette dem ut i livet.

Fet Miljøpartiet De Grønne

Mer kollektivtrafikk gir bedre helse og miljø

Av Akershus MDG
22. februar 2012

Mette Sperre, nestleder i Akershus MDG

Økning i veitrafikk

Veitrafikken i Akershus fortsetter å øke, mer enn landsgjennomsnittet. Særlig gjelder dette
privatbilismen: Over 6 av 10 innbyggere i Akershus eier sin egen bil og hver privatbil kjører mest i hele landet, nesten 14.000 km i året i snitt. Folk i Akershus er ikke miljøværstinger, men forholdene blir ikke lagt til rette for de rette valgene.

Oslopakke 3

Tettstedene i Akershus må få mye bedre kollektivdekning, internt og mot Oslo. For NSB og Jernbaneverket betyr dette både utvikling av Triangelet, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen. Ruter AS må opprette flere bussruter med høyere frekvens. T-banelinjene i Oslo må viderføres over fylkesgrensene og inn i Akershus, til Fornebu, Lørenskog og Rykkin. Prisene på kollektivreiser må senkes, ikke økes.

Midlene i Oslopakke 3 i Akershus må derfor vris fra utbygging av store veiprosjekter til utvikling av kollektivtrafikken og kollektivknutepunkter. Samtidig må gang- og sykkelveiprosjekter forseres kraftig.

Energi- og klimaplaner

Klimautslippene fra transportsektoren i Akershus er store. 50 – 60 % av klimautslippene i kommunene kommer fra veitrafikken. Kommunene har ingen sjanser til å nå målene sine i energi- og klimaplanene hvis det ikke tas et helt annet grep om utviklingen av kollektivtrafikken. Mye av veitrafikken i Akershus går inn og ut av Stor-Oslo som pendler- og jobbreiser.

For Akershus MDG er reduksjon i klimagassutslipp viktig. Men vel så viktig er den lokale forurensningen fra veitrafikk i form av NOx og svevestøv, samt asfaltstøv og veisalting. Det er påvist at denne forurensningen fører til dårligere helse for de som bor i sterkt trafikkerte strøk og at dyr og vegetasjon påvirkes negativt. Dessuten er støy fra veitrafikk mer helseskadelig enn vi før trodde.

Arealbruk

Alle privatbilene opptar store arealer til parkeringsplasser og veier, langt utover de store ferdselsveiene. Arealene kan heller brukes til grønne lunger enn plasskrevende parkeringsplasser. Trafikksikkerheten vil øke. Reduserte mengder med kjøretøy vil skape langt bedre lokalmiljøer og tettsteder der det gode liv kan leves.