Brev til de politiske partiene fra Fet MDG i forbindelse med behandlingen av budsjett 2012 og økonomiplan for 2012 til 2015

Som nytt parti i Fet har vi gjennomgått Energi- og klimaplanen for Fet og sett på administrasjonens forslag til strategiske prioriteringer i ny kommuneplan for Fet. Det har vært gledelig lesning for et parti som er opptatt av at Fet skal være en miljøvennlig kommune. Uttalelsene er klare når det gjelder å ville satse på miljøvennlige næringer, på økologisk mat og landbruk og på mindre pendling ut av kommunen for å sørge for at Fet kommune oppfyller klimamålene sine fra samferdsel og energiforbruk.

Vi finner derimot ikke at det er dekning for det som ønskes hverken i økonomiforslaget i klimaplanen eller i rådmannens forslag til budsjett for 2012. Miljømålene både i forslaget til kommuneplan og i klimaplanen er store og omfattende, men disse følges ikke opp i budsjettet. Vi tviler på at en 20 % stilling i kommunen vil klare å følge opp det omfattende arbeidet med skolering, sertifisering og oppfølging som vil kreves. Vi mener en 50 % stilling vil være et minimum for å oppfylle de kravene Fet kommune har vedtatt. Vi tror at en ansatt med denne stillingsprosenten også vil være i stand til å ”tjene inn ” sin egen lønn i sparte kommunale driftskostnader samt i utgifter til eksterne konsulenter i forbindelse med miljøsertifisering. Vi ser fra andre kommuner at det å bruke egne ansatte til denne typen oppgaver er det rimeligste.

Det er også betenkelig at det ikke følger med midler til prosjekter som den ansatte i denne stillingen disponerer over. En slik budsjettpost ville synliggjort satsingen på en mer forpliktende måte ved at det man har lagt opp til av utgifter til skolering av kommunens ansatte i forhold til klimaplanen og utgifter til miljøsertifisering, blir lagt inn i budsjettet.

Inntrykket av at det ikke er reell politisk vilje til å ha nå de målene man har satt seg forsterkes av det vi ser rådmannen skjærer ned på. I Gansdalen drives gården Arstun økologisk og som Grønn gård. De er kurset gjennom Akershus Fylkeskommune i GSPR – gården som pedagogisk ressurs. De har også fått tilskudd fra Innovasjon Norge som et bidrag for å initiere Grønn gård-virksomhet. Men for å utnytte dette må man ha fornuftige kontrakter som innebærer at det blir økonomisk forsvarlig å etablere seg som arbeidsplass. Virksomheten er i dag et enveisbidrag der de på frivillig basis viderefører driften med økonomisk tap. Mye ressurser er lagt inn. Gården har i 6 år hatt et godt samarbeid med Dalen skole hvor de har fulgt opp barn som har hatt behov for hjelp utover det skolen kunne tilby. Det har vært et tiltak som har kostet skolen kr 120.000. Dette er mindre enn det det ville kostet om det ikke hadde lagt ned mye frivillig arbeid fra Arstun sin side. I planene kommunen har vedtatt sies det at man ønsker større samarbeid mellom næringsliv og skole. Kommunen vil ha mer økologi og flere arbeidsplasser i Fet. Arstun fyller alle disse kravene. Men på grunn av prioriteringer fra kommunens side opphører nå dette samarbeidet og skaper en vanskelig økonomisk situasjon for bedriften. Samtidig er det et stort tap for skolebarna i Fet. Vi ber derfor om at samarbeidet mellom Dalen skole og Arstun opprettholdes med egen post i budsjettet. Det bør også vurderes å utvide dette tilbudet til andre skoler. Kommunen har her fått et tilbud som de bør benytte og ta vare på og som det ville være et stort tap å miste.

Skolene er en av årets budsjettapere. Forslaget vårt til et økt samarbeid med Arstun vil avhjelpe dette noe, da de besitter spesialkompetanse til hjelp for skolenes arbeid for elever med spesielle behov. Det vil derfor kunne lette noen av de nedskjæringer som nå gjøres ovenfor skolene.

Fet kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, med et trangt budsjett. Dette blir gjentatt flere steder i budsjettforslaget. Dette ser man også i bevilgningene til kommunens ansvarsområder. Det er ikke mange steder å lete etter økte bevilgninger. Men en post skiller seg ut: Fet går på sparebluss, men har i år vedtatt å øke lønningene til politikerne med 423.000 kroner, en økning man foretok før man visste hvor stramt dette årets budsjett ble. Vi kan ikke se at dette er ønskelig, og foreslår at disse midlene fordeles på en annen måte. Her har man muligheten til å fordele penger slik at det kommer kommunens innbyggere til gode, og rette opp flere av de problemene årets stramme budsjett skaper.

Før budsjettet skal vedtas oppfordrer vi alle de politiske partiene i Fet til å ta det miljø- og klimaløftet dere selv har vedtatt alvorlig, og synliggjøre dette i årets budsjett og i økonomiplanen fram til 2015.

Fet, 29. november 2011
Beate Eiklid
leder Fet MDG